بهار محمدی

آن عاشق حسین حسینی نژاد رفت 

داغی بزرگ بر دلها نهاد رفت 

با خویش داشت لطف بهار محمدی 

آن عطر دلپذیر که بر دوش باد رفت

آن سرو سبز عاشق دیدار یار بود

دلدار را چو دید دل از دست داد و رفت

عمری برای عشق شکفت آن همیشه خوب 

ایوب وار در کشید ایستاد و رفت 

آن ماه تا پیام خوش ارجعی شنید 

خورشید وار خنده به لب شاد شاد رفت 

نامش همیشه زنده به تاریخ عاشقی است 

هرگز گمان مبر که حسینی ز یاد رفت 

 

 

شاعر : رضا شاکر اردکانی

/ 0 نظر / 23 بازدید