شجره نامه

شجره نامه برای مشخص شدن سلسه افراد تا امام معصوم برای سادات رایح است 

در منطقه یزد بسیاری از سادات از طریق کوچکترین فرزند امام صادق ، علی العریضی به ایشان منتسب اند

مرحوم حاج سید مهدی حسینی نژاد نیز از جمله سادات عریضی  هستند

شجره نامه 

سید مهدی ابن سید وهاب ابن سید حسن ابن سید علی ابن سید ابو الحسن ابن میرزا علیرضا ابن میر ابو الحسن ابن میر شرف الدین ابراهیم ابن سلطان حیدر ابن جلال الدین حسین ابن محمد صادق ابن جلال الدین حسین ابن شرف الدین مرتضی ابن خلیل ابن شمس الدین محمد حسینی حسنی طباطبایی ابن سید عماد الدین علی ابن سید حسین ابن  سید قطب الدین حیدر ابن کمال الدین حسین ابن زین الدین علی ابن قطب الدین حیدر ابن شمس الدین محمد ابن جمال الدین عرب  شاه ابن  شمس الدین محمد ابن  شرف شاه ابن  ابو المعالی عرب شاه ابن عیسی ابن  زید ابو طالب ابن حسین ابومحمد ابن احمد ابن عبید الله ابن محمد ابن ابو جعفر (+)  ابن علی ابن عبید الله ابن احمد شعرانی ابن علی العریضی ( + + + ) ابن امام جعفر صادق علیه السلام

/ 0 نظر / 71 بازدید